Tarxetas de Visita

Descrición do proxecto:

GAL: Non todo son debuxos, ás veces tamén fago tarxetas de visita ou presentación.  

Moito cambiaron desde a primeira tarxeta de vista que fixen cando estudaba artes gráficas polo 2006.  

 • Antes só era por unha cara, a tarxeta de visita clásica onde o deseño situábase nunha esquina do documento e á beira incluímos os datos da persoa ou empresa como se pode ver no exemplo 1.  
 • Agora esa mesma tarxeta de visita podémola modificar tal e como a vemos no exemplo 2, onde o deseño ocupa todo o documento por ambas as caras; pero na cara principal incluímos o nome da persoa ou empresa e na outra cara só incluímos os datos de contacto.  
 • Normalmente as tarxetas de visita son rectangulares dispostas de maneira horizontal, pero agora tamén se poden realizar de maneira vertical, como o exemplo 3.  
 • Ou o exemplo 4, que ten a mesma disposición que o exemplo 2: o deseño principal ocupa todo o espazo deixando un oco para incluír os datos da persoa ou empresa.  
 • Un deseño que veu para quedar son as tarxetas de visita cadradas. Son máis pequenas e máis fáciles de gardar, pero o máis novo destas tarxetas son a dispoñibilidade de incluír un “código QR” que che leva directamente á túa páxina web, blogue ou perfil de LinkedIn. No exemplo 5, podedes ver como usando de referencia as tarxetas de visita tradicionais co seu deseño á esquina podemos incorporar un código QR acompañado do nome da persoa ou empresa.  
 • Ou simplemente, podemos facer como o exemplo 6. Por unha cara o deseño acompañado do nome da empresa ou persoa, e pola outra cara o código QR que nos enlaza directamente co perfil laboral.  

Independentemente de como sexa o deseño escollido, para a túa tarxeta de visita ou presentación debe reflectir cal é o teu perfil profesional. 

 

ESP: No todo son dibujos, a veces también hago tarjetas de visita o presentación. 

Mucho han cambiado desde la primera tarjeta de vista que hice cuando estudiaba artes gráficas por el 2006. 

 • Antes solo era por una cara, la tarjeta de visita clásica donde el diseño se situaba en una esquina del documento y al lado incluimos los datos de la persona o empresa como se puede ver en el ejemplo 1. 
 • Ahora esa misma tarjeta de visita la podemos modificar tal y como la vemos en el ejemplo 2, donde el diseño ocupa todo el documento por ambas caras; pero en la cara principal incluimos el nombre de la persona o empresa y en la otra cara solo incluimos los datos de contacto. 
 • Normalmente las tarjetas de visita son rectangulares dispuestas de manera horizontal, pero ahora también se pueden realizar de manera vertical, como el ejemplo 3. 
 • O el ejemplo 4, que tiene la misma disposición que el ejemplo 2: el diseño principal ocupa todo el espacio dejando un hueco para incluir los datos de la persona o empresa. 
 • Un diseño que ha venido para quedarse son las tarjetas de visita cuadradas. Son más pequeñas y más fáciles de guardar, pero lo más novedoso de estas tarjetas son la disponibilidad de incluir un “código QR” que te lleva directamente a tu página web, blog o perfil de LinkedIn. En el ejemplo 5, podéis ver como usando de referencia las tarjetas de visita tradicionales con su diseño a la esquina podemos incorporar un código QR acompañado del nombre de la persona o empresa. 
 • O simplemente, podemos hacer como el ejemplo 6. Por una cara el diseño acompañado del nombre de la empresa o persona, y por la otra cara el código QR que nos enlaza directamente con el perfil laboral. 

 

Independientemente de cómo sea el diseño escogido, para tu tarjeta de visita o presentación debe reflejar cuál es tu perfil profesional. 


Autor: romipedri
Categorías: Merchandising Produto ,


Compartir