Concurso de carteis de mouros e cristiáns de Elda

1. Participantes: Poderán concursar todas as persoas que o desexen, podendo presentar cada unha un máximo de tres orixinais, que haberán de ser inéditos.
2. Tema:  O tema do cartel estará baseado fundamentalmente en calquera dos diversos aspectos representativos das Festas de Mouros e Cristiáns.
3. Tamaño e presentación Os orixinais poderán ser confeccionados con técnica libre, no seu modo de expresión, de forma que a súa reprodución poida realizarse, sen ningunha dificultade, en cuatricromía (non se admitirá o uso de tintas especiais).As dimensións dos carteis serán 50 x 70 cm, en posición vertical e sen marxe, montados en soporte ríxido das mesmas dimensións, preferentemente sobre cartón pluma. Así mesmo deberase achegar un arquivo informático co cartel en formato TIFF, JPG ó EPS en RGB, a tamaño 50 x 70 cm e 250 ppp, así como un breve comentario sobre a proposta.
4. Texto: O texto obrigatorio, que poderá compor libremente no cartel, será: MOROS Y CRISTIANOS ELDA 2010 Do 27 ao 31 de maio EN HONRA A San ANTÓN Declarada Festa de Interese Turístico
5. Identificación: Ao dorso de cada cartel figurarán os seguintes datos:
Nome e apelidos, Domicilio, poboación, provincia e código Postal
D.N.I. Teléfonos de contacto E-mail
6. Envíos das obras Os carteis han de remitirse á seguinte dirección: Xunta Central de Comparsas
C/ Nova n. 8
03600 Elda. Alacante
Teléfono: 96 538 75 57
www.moroselda.com
ou ben entregalos persoalmente de luns a venres en horario de tarde e os sábados en horario de mañá, na dirección arriba indicada.
7. Calendario: Admisión de obras: ata as 21″00 horas do mércores 7 de abril de 2010. Exposición de carteis: do 3 ao 23 de maio de 2010.
8. Premio: Establécese un único premio dotado con 2.000 €. O premio estará suxeito ao disposto na lexislación vixente en materia de retención do IRPF.
9. Normas xerais: O Xurado estará composto por un representante da Xunta Central de Comparsas que exercerá como secretario, con voz e
sen voto, un representante do Excmo. Concello de Elda e dúas persoas de recoñecido prestixio artístico. A súa decisión será inapelable, podendo declarar deserto o premio se o considera oportuno.
O cartel premiado restituirase ao seu autor finalizado o ano festero podendo, durante o mesmo, a Xunta Central de Comparsas de Mouros e Cristiáns de Elda facer uso del como considere oportuno para temas relacionados coa citada festa, mediante a súa reprodución total ou parcial, respectando sempre a autoría moral e intelectual. A Xunta Central comprométese a citar o nome do autor do cartel en todas e cada unha das reproducións que realice.
Estas bases respectan o dereito de autoría segundo regúlase na lei de Propiedade Intelectual.

Máis información:
Bases completas en pdf.

Compartir