Axudas da Xunta para a asistencia a feiras do libro

Ata o día 29 de maio está aberto o prazo da convocatoria para a concesión de «subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras e tradutoras nos festivais e nas feiras internacionais do sector do libro que teñan lugar en 2019». Esta convocatoria permite cubrir os gastos de viaxe e aloxamento a un único festival ou feira do libro internacional anual por persoa beneficiaria. As axudas serven tanto para as feiras e os festivais xa realizados en 2019 (Angoulême, Boloña…) como para os que se vaian levar a cabo no que queda de ano.

Os gastos subvencionables teñen que ser gastos estritamente necesarios (non se admiten tampouco os de manutención), e non poden superar os 600 euros en caso de feiras situadas na Unión Europea ou os 1500 euros nos das situadas fóra dela. Os gastos deben estar facturados e pagados entre o 1 de xaneiro e o 15 de decembro de 2019.

As persoas interesadas deberán presentar unha memoria xustificativa da necesidade e motivación da asistencia á feira ou ao festival internacional solicitado (pode ser unha feira xa visitada en 2019, como Boloña), declaración xurada da exención do IAE (ou certificado desa exención), copia da alta en autónomos e documentación en que conste o ISBN e o depósito legal dos libros publicados nos tres últimos anos.

Cada persoa pode solicitar axuda para a asistencia a un único festival ou feira internacional e beneficiarse dunha única axuda. Os beneficiarios, para percibiren a subvención, deberán acreditar a realización dos gastos subvencionados e xustificar a totalidade do orzamento. En caso de festivais xa visitados en 2019, o prazo para a xustificación (unha vez concedida a axuda) será de dez días hábiles desde a data de aceptación da axuda; no caso de festivais que vaian acontecer posteriormente este ano, será de dez días hábiles desde o remate do festival en cuestión.

Para xustificar haberá que entregar: unha copia do certificado de asistencia á feria ou ao festival emitido pola entidade organizadora ou un xustificante oficial da entrada á feira da persoa beneficiaria; unha memoria das actividades levadas a cabo en relación coa finalidade da subvención; unha relación clasificada dos gastos (identificando o acredor, o documento de gasto ou factura, o importe, a data de emisión e a data de pagamento), e xustificante bancario do pagamento pola persoa beneficiaria (salvo en gastos menores de 1000 euros, que poderán ser en metálico e deberán figurar así na factura).

Toda a información pode consultarse na orde publicada no DOG, e os formularios e anexos oficiais poden descargarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Posto da Xunta de Galicia na Feira de Boloña 2019 (foto: Xunta de Galicia)
Compartir