Axudas para a participación en actividades do sector do libro 2020

No DOG de onte, 10 de febreiro, pode lerse a convocatoria completa «para a concesión de subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras e tradutoras nas actividades que se realicen no sector do libro no 2020». A convocatoria, que estará aberta ata o 15 de outubro de 2020 (inclusive), permite cubrir os gastos de viaxe e aloxamento a feiras, festivais, seminarios, encontros, obradoiros e estadías creativas relacionadas co sector do libro desenvolvidas en 2020 (unha única actividade no sector do libro por persoa beneficiaria). Teñen que ser gastos estritamente necesarios (e non se admiten os de manutención) e non poden superar os 250 euros para actividades dentro de Galicia, 600 euros en caso de actividades situadas na Unión Europea ou os 1500 euros nos das situadas fóra dela. Os gastos deben estar facturados e pagados entre o 1 de xaneiro e o 12 de decembro de 2020 (inclusive).

As persoas interesadas deberán presentar, ademais do formulario proporcionado na orde da axuda, un xustificante de inscrición na actividade obxecto da subvención, declaración xurada da exención do IAE (ou certificado desa exención), copia da alta en autónomos e documentación en que conste o ISBN e o depósito legal dos libros publicados nos tres últimos anos.

Cada persoa pode solicitar axuda para a asistencia a unha única actividade no sector do libro. Os beneficiarios, para percibiren a subvención, deberán acreditar a realización dos gastos subvencionados e xustificar a totalidade do orzamento. En caso de actividades xa realizadas en 2020, o prazo para a xustificación (unha vez concedida a axuda) será de cinco días hábiles desde a data de aceptación da axuda; no caso de actividades que vaian acontecer posteriormente este ano, será de cinco días hábiles desde o remate da actividade en cuestión.

Para xustificar haberá que entregar: unha copia do certificado de asistencia á actividade emitido pola entidade organizadora ou un xustificante oficial da entrada da persoa beneficiaria; unha memoria das actividades levadas a cabo en relación coa finalidade da subvención; unha relación clasificada dos gastos (identificando o acredor, o documento de gasto ou factura, o importe, a data de emisión e a data de pagamento), e xustificante bancario do pagamento pola persoa beneficiaria (salvo en gastos menores de 1000 euros, que poderán ser en metálico e deberán figurar así na factura).

Toda a información pode consultarse na orde publicada no DOG, e os formularios e anexos oficiais poden descargarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Compartir